fredag 17. juni 2011

Abortmotstandarar i Russland tar etter USA/ Russia adopts anti abortion strategies from the USA

Russland var det fyrste landet i verda til å tillata sjølvbestemt abort då dei innførte dette i 1920. Dei har også den høgaste abortrata i verda på 53,7 per 1000 kvinner mot 15,2 i Noreg i følge data frå FN. Tradisjonelt sett har det vore dårleg tilgang og skepsis mot prevensjon. I tillegg har abort stort sett vore gratis i motsetnad til prevensjon.

No er fødselsrata fallande og Putin har sendt ut eit varsku og ynske om å snu denne trenden. Dei har høg dødsrate, låg fødselsrate og også låg immigrasjon.

Dette fører til endra klima i forhold til abort og ein ser no eit auka press på retten til sjølvbestemt abort med forslag om å forby naudprevensjon, pålegg om å sjå fosteret på ultralyd før abort, obligatorisk tenketid osv. Sjå artikkel i NY Times. I tillegg idylliserer ein og hyller dei med mange barn i familien.

Russia was the first country in the world to introduce abortion on demand in 1920. It also has the highest abortion rate according to UN data at 53.7 per 1000 women in comparison to 15.2 in Norway. Traditionally there has been a low use of and scepticism towards contraception. Abortion has also been free of charge in comparison to contraception.

Russia has a high death rate, low fertility rate and also low immigration and is now facing a problem that Putin has adressed in the Duma.  This leads to a change in climate when it comes to abortion and there are suggestions trying to decrease the access to abortion. Suggestions like forbidding emergency contraception, 48 hour waiting period, having to see the fetus in the ultrasound etc. See this article in the NY Times.

onsdag 1. juni 2011

Abortion democracy

Er ein dokumentarfilm som samanliknar abortsituasjonen i Sør-Afrika med Polen. Filmen tydeleggjer veldig godt at det ikkje alltid er samanheng mellom lovleg tilgang og faktisk tilgang til abort. Trass i at sjølvbestemtabort vart fjerna i Polen i 1994 så er tilgangen på abort på den illegale marknaden betre enn tilgangen til lovleg abort i Sør-Afrika som sidan 1997 har hatt sjølvbestemt abort i fyrste trimeste (opp til 12 veker). Sør-Afrika er også eit av dei få landa som tillet at sjukepleiarar og jordmødre kan utføra abort (berre Vietnam og Sør-Afrika).

Filmen gir eit godt overblikk over situasjonen i dei to landa og seier også noko om den katolske kyrkja sin propaganda og korleis kvinner sine tankar om abort er farga av det samfunnet dei lever i sitt syn på abort.

See this interesting documentary comparing the situation in South-Africa where they got one of the more liberal abortion laws in the world in 1997 granting women abortion on request in the first trimester and also letting nurses and midwives perform abortion to the situation in Poland who restricted their abortion law in 1994. Even though abortion is almost banned within the legal framework today it is easier to obtain a safe abortion in Poland than in South-Africa.Abortion Democracy - Poland/South Africa part 1 from Verena Buschmann on Vimeo.