lørdag 26. september 2009

Sjølvbestemt abort opp til 14 veker i Spania

Den spanske regjerninga har no bestmet å liberalisera abortlova frå 1985. Kvinner i Spania har i dag ikkje sjølvbestemt abort, men tilgangen på abort er ikkje dårleg dersom du har pengar. Det finst eit utal private klinikkar som tilbyr abort. Lova seier at du kan få abort i dei tilfella der ein kan rekna med at det fåre for fysisk og psykisk helse. I praksis gjer klinikkane det slik at kvinnene må snakka med ein psykolog som stadfester psykisk belastning og så kan dei få ein abort.

Forslaget til ny lov som er under utarbeiding stadfester at abort er ein rett og vil gje sjølvbestemt abort opp til 14. veke. Det er også forslag om å senda aldersgrensa for at kvinnene skal kunne bestemma utan at foreldrene har gitt samtykke til under 16 år. Det skal også vera mogleg å abortera opp til 22. veke når det er fåre for liv og helse eller fosteret er missdanna. Etter 22. veke skal ein berre kunne ta abort dersom fosteret har missdanningar som er særs alvorlege eller ikkje er foreinelege med liv. Dette må stadfestast av ein medisinsk komite. Det er særs sannsynleg at lova vil gå igjennom av di dei fleste parti støtter intensjonen om lova. Sjå El Pais

lørdag 19. september 2009

Skavlans overfladiske pludring


Ein ikkje ny, men kanskje litt i overkant kommentar frå Eva Lundgren. Ho uttaler på Newsmill I Norge fick Skavlan tung kritik för att han flörtar med unga kvinnliga gäster, sexualiserar och könar. Tex tyckte han att Åsne Seierstad luktade så gott där hon satt i hans studio. Och han frågade mer om hur hon lyckades duscha i Afghanistan än om hur hon jobbade. Det gick så långt att en norsk forskare i en tidningsartikel kritiserade honom under rubriken "Kåte Fredrik".

Her er eg heilt på line med Lundgren. Skavlan pludrer avgarde og reduserer kvinnlege gjestar til kropp og privatsfære. I tillegg har han hatt ein hang til å plukka ut berre "pene" kvinner som om det han ynskjer er litt pynt i studio. Eg har observert at dersom det er to kvinner som uttaler seg om same emnet så er det den "penaste" som får sitja igjen når neste tema skal opp. Og kva er så problemet med det seier fleire som bloggar om denne artikkelen. Då er vi sjølvsagt tilbake til presset på utsjånad som er mykje større for kvinner enn for menn. Kvinner vert konsekvent vurdert på utsjånad. Noko mellom anna utspelet om Erna Solberg under valkampen er eit døme på. Det finst meir enn nok overvektige menn i politikken osv som aldri får truverdet sitt påpeikt på grunnlag av det. Men for all del det løner seg for både menn og kvinner å vera pene nok.

Skavlan har ein tendens til å pludra vekk dei fleste spørsmål, og menn får også personlege og ofte idiotiske spørsmål. Eg har aldri sett nokon som har analysert den kjønna skilnaden i korleis Skavlan snakkar med gjestene sine, men vi er mange som har reagert på korleis kvinner vert brukt.

Derfrå og til å samanlikna han med pastoren i Knutby vert likevel ,vel drøyt slik det står artikkelen om Lundgren sitt utspel i Dagbladet . Då vert det mest som utspelet "alle menn er djur".

onsdag 9. september 2009

For oss som fasineres av bildene på Finn.no


Ha, ha, ha, eg ler meg skakk. No burde eg sikkert vera mest opptatt av finanskrisa og korrupte svindlarar som har køyrd truskuldige menneske på dunken, men nett no er eg betydeleg meir fasinert av bilda som er lagt ut.

Eg har jo lenge vore med i gruppa " For oss som fasineres av bildene på Finn.no" på Facebook. Desse bileta var midt i blinken for den gruppa.

Himmel og hav, her finn du alt; eit rom fullt av svarte søppelsekkar, skitten avfallsbøtte midt i bilete av kjøkenet, politijakke henslengt på ein stol osv. Dei har neppe gått eigedomssalskurs - "korleis skapa dei mest innbydande bileta".

Potensielle kjøparar kan då umogleg vera interessert i eit nærbilete av eit overfyllt lagerrom. Får ein søppelet med på kjøpet?

mandag 7. september 2009

Kven skal i buss?


Det er heilt klårt eit problem når ein skole berre har 3-20% elevar med norsk som morsmål. Kva gjer ein så med det? Det har vore mykje snakk om bussing i det siste. Heilt klårt er det best å gå på skule så nære opp til heimen som mogleg slik at ein slipp å få forlenga skuledagen med lange transportetappar. I tillegg er det godt å bu der dine skulevener er for å kunne byggja opp eit vennskap. Ein del norske barn som bur 50% hjå mor og far som må leva med både reising og lang veg til kameratar 50% av tida. Barn på bygda opplever også i større grad bussing til skulen.

Men kven skal bussast for å få til ei jamnare fordeling av barn med ulike morsmål rundt omkring i Oslo? Skal elevar på Smestad og Tåsen også bussast til Gamlebyen? Skal dette kanskje vera eit frivillig tilbod for dei familiane som ikkje har norsk som morsmål, men som ynskjer eit nærare knytting til norske medelevar? Mange elevar og foreldre er jo allereie opne for dette når dei plasserer ungane i privatskular som Steinerskulen, St Sunniva etc.

Ein artikkel frå Dagbladet viser til elever i Danmark som vert bussa ein halv time til ein annan skule. Det kan sjå ut til at det er frivillig utan at den informasjonen kjem fram i artikkelen.

På mange måtar er eg for at folk skal ha høve til å få gå på ein annan skule, men dersom det berre er frivillig eller ikkje inneheld hjelp som til dømes gratis buss så vert det eit val for det opplyste fåtalet med pengar nok til å prioritera det.

onsdag 2. september 2009

Farsen i Kongo og to norske røverar


Kva no dei to norske karane har gjort i Kongo kjem ikkje fram i denne rettssaka som er ein farse frå a til å. At dei framstår som to "luringar" som kanskje har gått i si eiga felle er ei anna sak. Oppsagt frå forsvaret og oppretting av eigne sikkerheitsselskap i Uganda som i praksis er ein salgs leigesoldatverksemd ser jo ikkje nett så uskuldig ut. Ikkje hjelper det å endre forklaring heller - ein tvilsam praksis som set alt det andre dei seier i eit dårleg lys og.Denne rettsaka foregår jo slik eg forstår det i ein lokal eller regional rettsal. Ankeretten finst i Kongo også og vonleg er det då litt meir edruelege partar og dommarar.

Nordmenn er ikkje alltid uskuldige, men allei fortener ei rettferdig rettsak og etterforsking, og det gjer også offeret og hans familie.