tirsdag 27. oktober 2009

Tore på adoptivsporet igjen


Tenkte eg skulle sjå siste episode av Tore på sporet og søkte det opp på nett-TV. Eg har vorte dronninga av NRK sin nett-tv sidan eg ikkje har TV-signal. Etterpå såg eg Redaksjon En der dei diskuterte Tore på sporet.

I dette programmet har Tore på nytt på vegne av ei biologisk mor tatt kontakt med adoptivbarnet. Så vidt eg minnest så har han gjort dette i eit tidlegare tilfelle. Då galdt det ei mor i eit latin-amerikansk land. I følge den artikkelen om adoptivforeldre som er kritiske til Tore på sporet så var det i førre runde i 2006.

Tore hevdar at det er ei spesiell sak og at han aldri pleier å gjera dette, men kor mykje research driv han eigentleg med i dei einskilde sakene? Det er jo godt å tru vel om alle menneske og det dei sei, men har han berre høyrt denne mora si historie utan å sjekka med adopsjonsmyndigheitene i Korea om den enkelte saka? Eller eventuelt Verdens barn som bistår i adopsjonar frå Korea til Noreg? Det er jo ikkje innafor god adopsjonsetikk og lovgjeving å tillata adopsjon av ikkje rettmessig oppgitte barn.

I desse tilfella der det har skjedd urettmessig adopsjon så burde jo foreldre som denne mora ha ein annan sjanse til å få vita noko meir og eventuelt få lagt igjen eit brev som kan nå den adopterte dersom ho/han sjølv søker å få kontakt med biologisk opphav. Slik har det jo vore for norske som har adoptert bort barn.

Tore påstår at han aldri tar kontakt med den adopterte. Han har tatt kontakt med foreldra hans. !? Hallo, som om dei foreldra har nokon som helst rett til å avgjerda noko slikt for sin vaksne son. Dette er heilt søkt.

Eg har sjølv ei adoptivdatter, og ville aldri ha kunna sitja på ein slik informasjon åleine. Dersom ho ynskjer det har eg heller ikkje noko imot å inkludera/finna biologisk familie.

Men poenget er at det må vera den adopterte sitt val. Som Ane Ramm sa i Redaksjon En så ville ho sjølv ha rett til å bestemma kven som skulle vera ein del av hennar indre familiesfære. Og ikkje minst når det skal skje.

Denne saka endte jo tilsynelatande lukkeleg i følge tv-programmet, men det har ikkje Tore noko garanti for.

torsdag 8. oktober 2009

Soria Moria II


Så er Soria Moria II klår og ligg ute på nett

Dette seier dei i kapittelet om internasjonal politikk/ Utviklingspolitikk og menneskerettar (OM ABORT):

prioritere kvinners rett til helse, utdanning og politisk deltakelse, og kamp mot overgrep mot kvinner. Regjeringen vil arbeide internasjonalt for å sikre kvinners reproduktive helse, for å avkriminalisere abort og styrke det internasjonale arbeidet mot trafficking
ta et spesielt ansvar for tusenårsmålene 4 og 5 om barnedødelighet og mødrehelse


Då håper vi på ein meir aktiv politikk i forhold til abortspørsmålet. No er i alle fall abort nemnd som eit eige tema og ikkje berre skjult under sekkeomgrepet "reproduktiv helse" slik det vanlegvis vert gjort.

Håpet er også at dette får følger for kva for bistandsprosjekt som får støtte frå Noreg.


OM LIKELØN i kapittel 15:
I tillegg er likelønn og utjevning av lønnsforskjeller viktige mål for inntektspolitikken. For å oppnå resultater på dette området må partene i arbeidslivet komme til enighet om hvilke yrkesgrupper som skal prioriteres, og det må være enighet om at nye relative lønnsforhold ikke skal utløse kompensasjonskrav fra andre grupper.

Kor ullent kan ein eigentleg uttala seg? Dette gjev jo ikkje lovnad om noko.

OM VALD MOT KVINNER:
Der Soria Moria I hadde fleire konkrete forslag så har den nye ingen ting.

Men derimot har dei forslag for å følga opp lova mot sexkjøp.
utarbeide hjelpetiltak som gir kvinner muligheten til å komme seg ut av prostitusjon vurdere bedre støttetiltak for prostituerte og eks-prostituerte


OM EINSLEGE MINDREÅRIGE i kapittel 17:
Regjeringen har som mål å gjennomføre overføring av omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år til barnevernet, men anser at ressurssituasjonen i barnevernet tilsier at dette ikke blir mulig i kommende fireårsperiode.
Veit ikkje om eg er så overraska over at regjeringa ikkje har tenkt å gje barnevernet meir ressursar, men det merkelege er at dei faktisk seier det. Det er som Randi Reese i FO seier i eit teikn på nedprioritering av denne gruppa. I tillegg planlegg dei å senda dei attende til heimlanda sine:
etablere omsorgs- og utdanningstilbud for enslige mindreårige asylsøkere i deres opprinnelsesland

Og kor mange mindre asylsøkerar skal vi ta imot for å auka andelen kvoteflyktningar til 1500?

Regjeringas asylpolitikk er ikkje mykje å skryta over og gjev inntrykk av eit ikkje meir, men heller mindre inkluderande Noreg.

torsdag 1. oktober 2009

HPV-vaksine beskytter ikkje berre mot kreft


Det er ein veldig grundig og bra artikkel på Dagbladet sine nettsider om HPV-vaksina. Spørsmålet er kvifor så mange er kritiske til å bruka den. Det kan ein jo godt spørja seg, men når ein har stadige utspel som påstår at jenter har døydd av vaksina trass i at det ikkje er tilfelle og redaktøren for Legetidsskriftet Charlotte Haug er så kritisk så har det sin effekt. Overskrifter har mykje makt diverre.

Fokuset når det gjeld vaksina har vore mykje retta mot at det beskytter mot kreft. Det er sjølvsagt viktig, men som artikkelen nemner så er det vel så viktig at ein vonleg vil kunne redusera alle dei mindre kirurgiske inngrepa på livmorhalsen - konisering. Desse inngrepa kan føra til for tidlege fødslar med dei komplikasjonane det kan gje. I ei tid då kvar fjerde fyrstegongsfødande er over 35 år og gjennomsnittsalderen for fyrstegongsfødande er ca 30 år så er det mange som kan ha fått utført ei konisering før dei vert gravide.

I tillegg beskytter Gardasil mot kjønnsvorter i og med at det beskytter mot HPV-viruset type 6 og 11 som er årsaka til 90% av alle kjønnsvorter. Talet på smitta med kjønnsvorter auker stadig.

Ikkje uventa er det kritiske røyster som er redde for at jenter no skal ha meir sex!!! Moralismen har ingen grenser. Det er ikkje noko nytt at nokre folk bruker dette som argument mot medisinske framsteg.