torsdag 8. oktober 2009

Soria Moria II


Så er Soria Moria II klår og ligg ute på nett

Dette seier dei i kapittelet om internasjonal politikk/ Utviklingspolitikk og menneskerettar (OM ABORT):

prioritere kvinners rett til helse, utdanning og politisk deltakelse, og kamp mot overgrep mot kvinner. Regjeringen vil arbeide internasjonalt for å sikre kvinners reproduktive helse, for å avkriminalisere abort og styrke det internasjonale arbeidet mot trafficking
ta et spesielt ansvar for tusenårsmålene 4 og 5 om barnedødelighet og mødrehelse


Då håper vi på ein meir aktiv politikk i forhold til abortspørsmålet. No er i alle fall abort nemnd som eit eige tema og ikkje berre skjult under sekkeomgrepet "reproduktiv helse" slik det vanlegvis vert gjort.

Håpet er også at dette får følger for kva for bistandsprosjekt som får støtte frå Noreg.


OM LIKELØN i kapittel 15:
I tillegg er likelønn og utjevning av lønnsforskjeller viktige mål for inntektspolitikken. For å oppnå resultater på dette området må partene i arbeidslivet komme til enighet om hvilke yrkesgrupper som skal prioriteres, og det må være enighet om at nye relative lønnsforhold ikke skal utløse kompensasjonskrav fra andre grupper.

Kor ullent kan ein eigentleg uttala seg? Dette gjev jo ikkje lovnad om noko.

OM VALD MOT KVINNER:
Der Soria Moria I hadde fleire konkrete forslag så har den nye ingen ting.

Men derimot har dei forslag for å følga opp lova mot sexkjøp.
utarbeide hjelpetiltak som gir kvinner muligheten til å komme seg ut av prostitusjon vurdere bedre støttetiltak for prostituerte og eks-prostituerte


OM EINSLEGE MINDREÅRIGE i kapittel 17:
Regjeringen har som mål å gjennomføre overføring av omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år til barnevernet, men anser at ressurssituasjonen i barnevernet tilsier at dette ikke blir mulig i kommende fireårsperiode.
Veit ikkje om eg er så overraska over at regjeringa ikkje har tenkt å gje barnevernet meir ressursar, men det merkelege er at dei faktisk seier det. Det er som Randi Reese i FO seier i eit teikn på nedprioritering av denne gruppa. I tillegg planlegg dei å senda dei attende til heimlanda sine:
etablere omsorgs- og utdanningstilbud for enslige mindreårige asylsøkere i deres opprinnelsesland

Og kor mange mindre asylsøkerar skal vi ta imot for å auka andelen kvoteflyktningar til 1500?

Regjeringas asylpolitikk er ikkje mykje å skryta over og gjev inntrykk av eit ikkje meir, men heller mindre inkluderande Noreg.

Ingen kommentarer: